XK-8072 – Sườn Xám Nhân Dân Series 2 (2021)

XK-8072 – Sườn Xám Nhân Dân Series 2 (2021)
XK-8072 – People’s Cheongsam Series 2 (2021)