TM-0140 – Đội Trưởng Thất Thủ (2021)

TM-0140 – Đội Trưởng Thất Thủ (2021)
TM-0140 – The Fall of the Squad Leader (2021)